Search form

Markos 6:45

45Pagkakamhan kaiza impasakay ni Hisos ka baloto ya toong mga kasakopan dazaw anhon-a siran kanangiza dipi ka bariyo nga Bitsayda kay paolien pen naiza ya mga mataed nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index