Search form

Markos 6:46

46Kamhan waray iba naiza pagtokad naiza ngandaked ka pagkahiping na bobong kay ampangamozo iza ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index