Search form

Markos 6:48

48Kamhan nakakita iza kaniran nga magalised siran pagbogsay kay nasogatan niran ya makeseg nga hangin. Pagkakamaaldawen kaiza minpanaw si Hisos dizan ka hopaw na sapa ngaro arani ka kanirang sakzanan. Anlabay iza kaniran kontana

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index