Search form

Markos 6:56

56Kamhan dizan ka taboan na bisan ono ya bariyo daw longsod nga indatngan ni Hisos inpabentag niran ya mga nabedlay. Kamhan minhangzo siran kan Hisos nagalaong nga Hisos, pahogamen mo lamang siran ka pilos na kanmong bado. Kamhan ya tanan nakahogam ka pilos na toong bado nangabahaw dazon siran ka kanirang mga masakit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index