Search form

Markos 6:6

6Nabereng gazed si Hisos kay diri siran antoo nga may gahem naiza ka paghinang ka dakolang kaberenganan. Kamhan doro ka mga bariyo libot ka Nazarit nagapasiyo si Hisos kay ansindo iza ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index