Search form

Markos 6:7

7Pagkakamhan kaiza inpatipon naiza ya toong mga sinarigan nga napolo may dowang ka tao siran. Kamhan impakaro naiza ya tinagdowa ngaro ka mga lain dapit. Na, ka wara pen siran panaw intagan siran ka gahem dazaw palogwaen niran ya mga maonga nga magahari ka hinawa na mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index