Search form

Markos 7

1May isang aldaw nga dizan kan Hisos mintipon ya mga Parasiyo. Dizan isab ya mga maistro nga Yodayo nga garing ka Hirosalem. 2Kamhan minpaniid siran ka mga sakop ni Hisos kay minlapas siran ka balaed nga garing ka mga karaang Yodayo nga nagalaong nga ka wara pen magkaen ya tao kinahanglan hogasan ya alima. 3Kamhan bisan sin-o nga Yodayo labi di gazed ya mga Parasiyo antoman gazed siran ka mga balaed na kanirang karaan. 4Simpan pag-oli niran garing ka taboan kinahanglan bo-boan ka sapa ya kanirang lawas anipen siran makakaen ka pinalit niran. Diri sab siran angamit ka mga imnanan daw tadzaw daw mga bronsi nga betangan ka wara pen bo-boi ka sapa kay balaed iton na kanirang mga karaan.

5Kamhan siran nga mga Parasiyo daw ya mga maistro nga Yodayo nangotana siran kan Hisos nga kay ono sa ya mga sakop mo minlapas gazed siran ka balaed nga garing ka kantang mga karaan nga nagalaong nga ka wara pen magkaen ya tao kinahanglan anhogas iza ka toong alima. 6Minsambag si Hisos nga mga bakaken kamo kay hopaw ka lamang ya kamazong paghogas kay wara kamo kahingloi ka kamazong mga sala. Insakto gazed ya panan-og ni Isayas mahitenged kamazo nga nagalaong nga dizan ka ba-ba ka lamang ya kamazong pagtoo kanao nga Diyos kay ya kamazong hena-hena aro ka gazed kanao. 7Wara gazed ya polos ka pagsingba mazo kanao kay nagalaong kamo nga ya pagpanoldo mazo ani ya mga sogo na Diyos ambaza kay mga pakahagdam iton garing ka mga tao ka lamang. Ani ini ya panan-og ni Isayas mahitenged kamazo.

8Kamhan mindogang si Hisos pagbaheg kaniran nagalaong nga sazep mazo iton kay kamo hinoa ya magalapas ka mga sogo na Diyos dazaw anhawid kamo ka mga balaed nga garing ka mga karaan. 9Hanas gazed kamo pagdomiri ka mga sogo na Diyos dazaw ampadazon kamo ka kamazong mga sogo. 10Garing ka Diyos minsogo si Moysis nga karaang oloolo nga tahodon mazo gazed ya kamazong ginikanan. Bisan sin-o ya ampanaba ka maonga mahitenged ka toong kamalas-an magapatazen gazed itong tao. Ani ini ya sogo na Diyos. 11Kamhan kamo nga mga Parasiyo nagalaong kamo ka ginikanan mazo nga ya itabang nao kamazo waro di nao lamang ihatag ka Diyos. 12Singed ka diri togotan mazo pagtabang ka ginikanan. 13Agon nagapakawaray polos gazed kamo ka sogo na Diyos dazaw makapadazon kamo ka kamazong sogo. Mataed pen ya kamazong inhinang singed kaiton.

14Pagkakamhan ni Hisos pagbaheg ka mga Parasiyo inpakarini naiza ya mga tao kay nagalaong nga kamong tanan, manalinga gazed kamo kay dazaw masabtan mazo nga 15bisan ono ya inkaen na tao diri gazed iton kon maonga ka tao. Basta kay ya mga panaba nga anlogwa ka ba-ba na tao ani gazed ya maonga ka tao. 16Kamo nga mga manalingahay, magtimaan gazed kamo ka sindo nao kamazo.

17Pagkakamhan kaiza minseled dazon si Hisos ka lagkaw. Kamhan wara dizan ya mga tao agon nangotana ya toong mga sakop mahitenged kaini nga pamolinged. 18Minsambag si Hisos nga daw wara pen kamo makasabot? Daw wara pen kamo mahagdam nga ya inkaen na tao diri gazed kon maonga ka tao. 19Kay ya makaen diri an-azi dizan ka hena-hena na tao basta dizan ka lamang an-azi ka tinai na tao. Kamhan anlogwa ka lawas na tao. Ani ini ya sindo ni Hisos kay magakawa iza ka tanan mga sogo mahitenged ka makaen nga garing ka mga karaang Yodayo.

20Kamhan mindogang pen iza pagsindo kaniran nga ya maonga nga mga panaba ani gazed ya makaonga ka tao. 21Kay ya hena-hena nga maonga ani ya sinogdan ka paghinang ka malaw-ay daw ya pangawat daw ya pagbono ka tao daw ya paghenay 22daw ya magaarig daw ya mga maiseg daw ya mga malimbongon daw ya mga malaw-ay daw ya magasina daw ya mga pagbetangbetang ka tao daw ya paggarboso daw ya talatalahen. 23Iton nga tanan mga maongang batasan garing gazed ka hena-hena na tao. Kamhan makaonga gazed ka tao.

24Pagkakamhan ni Hisos pagsindo kaniran minpanaw iza ngaro tenged ka dowang ka longsod nga Tiro daw Sidon. Pagdateng naiza doro minseled iza ka isang lagkaw. Diri gosto nga mahagdam ya mga tao nga dizan di iza piro nahagdam dazon siran. 25Kamhan minkarini dazon kan Hisos ya isang babazi kay nabatian naiza nga dizan di si Hisos. Nagalised gazed ya toong bata kay inharian na maonga.

Kamhan minlohod ya babazi dizan ka paahan ni Hisos 26daw nagalong paghangzo nga Sinyor, kaloy-i intawon hao! Papanawen mo ya maonga dizan ka kanaong bata. Na, diri kon Yodayo ya babazi kay taga Siroponisiya iza. Ya toong saba Ginirika. 27Agon minpamolinged si Hisos pagsambag ka babazi nga ya mga bata siran ya mahon-a pagkaen. Diri kon madazaw kon kaw-en ta ya kanirang makaen dazaw ibahog ka ido.

Na, nakasabot dazon ya babazi nga ya kahologan diri kon madazaw kon antabang si Hisos ka mga taga Siriya paghon-a ka pagtabang naiza ka mga taga Yoda. 28Kamhan minsambag ya babazi nga Sinyor, matood gazed ya saba mo. Piro bisan ngani ya mga ido nga nagabentag dizan ka salad na lamisa pagkaen niran ka mga podpod nga inhologan na mga bata diri bogawen ya mga ido. Ani ini ya sambag na babazi kay bisan geramay ka lamang ya pagtabang ni Hisos ka toong bata ansogot iza. 29Kamhan minsambag si Hisos ka babazi nga madazaw gazed ya sambag mo kanao. Om-oli ko kay minpanaw di ya maonga dizan ka bata mo.

30Na, pagdateng na babazi ka toong lagkaw nagabentag di matood ya toong maanak kay naolian ka magazong beet.

31Pagkakamhan kaiza minpanaw si Hisos dizan ka bariyo nga Tiro. Pag-azi naiza ka bariyo nga Sidon minlargo iza ka danaw nga Galiliya tenged ka longsod nga Dikapolis. 32Kamhan dizan kan Hisos in-ated niran ya tao nga nabengel daw nagalised ka pagkalitok ka toong saba. Kamhan inhangzo niran si Hisos nga kon somogot ko dazawen mo ini nga tao.

33Kamhan in-ated ni Hisos ya tao dizan ka aro-aro. Kamhan inbetang ni Hisos ya toong toldo dalem ka talinga na tao. Indampa sab naiza ya dila na tao ka toong in-eleb. 34Pagkakamhan naiza pagseleng ka langit mindakola iza paghinawa tenged ka pagkalooy ka tao. Kamhan minsogo iza nga abrihi! 35Kamhan naabri matood ya talinga na tao daw magapakalitok di iza. 36Kamhan minsogo si Hisos ka mga tao nga abay kamo pagpanan-og. Ambaza kay dizan ka mga iba nga tao mintoda gazed siran pagpanan-og nga indazaw ni Hisos ya tao. 37Nagaberengbereng gazed siran daw namaglaong nga bisan ono ya hinang ni Hisos madazaw gazed iton. Bisan ya nabengel nga tao daw ya diri makalitok ka panaba dazawen gazed ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index