Search form

Markos 7:10

10Garing ka Diyos minsogo si Moysis nga karaang oloolo nga tahodon mazo gazed ya kamazong ginikanan. Bisan sin-o ya ampanaba ka maonga mahitenged ka toong kamalas-an magapatazen gazed itong tao. Ani ini ya sogo na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index