Search form

Markos 7:14

14Pagkakamhan ni Hisos pagbaheg ka mga Parasiyo inpakarini naiza ya mga tao kay nagalaong nga kamong tanan, manalinga gazed kamo kay dazaw masabtan mazo nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index