Search form

Markos 7:17

17Pagkakamhan kaiza minseled dazon si Hisos ka lagkaw. Kamhan wara dizan ya mga tao agon nangotana ya toong mga sakop mahitenged kaini nga pamolinged.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index