Search form

Markos 7:2

2Kamhan minpaniid siran ka mga sakop ni Hisos kay minlapas siran ka balaed nga garing ka mga karaang Yodayo nga nagalaong nga ka wara pen magkaen ya tao kinahanglan hogasan ya alima.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index