Search form

Markos 7:24

24Pagkakamhan ni Hisos pagsindo kaniran minpanaw iza ngaro tenged ka dowang ka longsod nga Tiro daw Sidon. Pagdateng naiza doro minseled iza ka isang lagkaw. Diri gosto nga mahagdam ya mga tao nga dizan di iza piro nahagdam dazon siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index