Search form

Markos 7:27

27Agon minpamolinged si Hisos pagsambag ka babazi nga ya mga bata siran ya mahon-a pagkaen. Diri kon madazaw kon kaw-en ta ya kanirang makaen dazaw ibahog ka ido.

Na, nakasabot dazon ya babazi nga ya kahologan diri kon madazaw kon antabang si Hisos ka mga taga Siriya paghon-a ka pagtabang naiza ka mga taga Yoda.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index