Search form

Markos 7:28

28Kamhan minsambag ya babazi nga Sinyor, matood gazed ya saba mo. Piro bisan ngani ya mga ido nga nagabentag dizan ka salad na lamisa pagkaen niran ka mga podpod nga inhologan na mga bata diri bogawen ya mga ido. Ani ini ya sambag na babazi kay bisan geramay ka lamang ya pagtabang ni Hisos ka toong bata ansogot iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index