Search form

Markos 7:31

31Pagkakamhan kaiza minpanaw si Hisos dizan ka bariyo nga Tiro. Pag-azi naiza ka bariyo nga Sidon minlargo iza ka danaw nga Galiliya tenged ka longsod nga Dikapolis.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index