Search form

Markos 7:32

32Kamhan dizan kan Hisos in-ated niran ya tao nga nabengel daw nagalised ka pagkalitok ka toong saba. Kamhan inhangzo niran si Hisos nga kon somogot ko dazawen mo ini nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index