Search form

Markos 7:36

36Kamhan minsogo si Hisos ka mga tao nga abay kamo pagpanan-og. Ambaza kay dizan ka mga iba nga tao mintoda gazed siran pagpanan-og nga indazaw ni Hisos ya tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index