Search form

Markos 7:4

4Simpan pag-oli niran garing ka taboan kinahanglan bo-boan ka sapa ya kanirang lawas anipen siran makakaen ka pinalit niran. Diri sab siran angamit ka mga imnanan daw tadzaw daw mga bronsi nga betangan ka wara pen bo-boi ka sapa kay balaed iton na kanirang mga karaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index