Search form

Markos 7:5

5Kamhan siran nga mga Parasiyo daw ya mga maistro nga Yodayo nangotana siran kan Hisos nga kay ono sa ya mga sakop mo minlapas gazed siran ka balaed nga garing ka kantang mga karaan nga nagalaong nga ka wara pen magkaen ya tao kinahanglan anhogas iza ka toong alima.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index