Search form

Markos 7:6

6Minsambag si Hisos nga mga bakaken kamo kay hopaw ka lamang ya kamazong paghogas kay wara kamo kahingloi ka kamazong mga sala. Insakto gazed ya panan-og ni Isayas mahitenged kamazo nga nagalaong nga dizan ka ba-ba ka lamang ya kamazong pagtoo kanao nga Diyos kay ya kamazong hena-hena aro ka gazed kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index