Search form

Markos 7:8

8Kamhan mindogang si Hisos pagbaheg kaniran nagalaong nga sazep mazo iton kay kamo hinoa ya magalapas ka mga sogo na Diyos dazaw anhawid kamo ka mga balaed nga garing ka mga karaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index