Search form

Markos 8

1May isang aldaw nga mintipon pag-isab ya mga masarang kataed nga tao dizan kan Hisos. Kamhan waray makaen niran. Agon inpakarini ni Hisos ya toong mga sakop kay inlong-an nga 2nalooy hao ka mga tao kay ikatlo ding aldaw koman ya pag-iba niran kanao. Nahodtan disab siran ka makaen. 3Kon papanawen nao siran nga waray makaen pangetasan siran dizan ka dalan kay may mga garing ka aro. 4Minsambag ya mga sakop nga daw hain kami koman mangita ka pagkaen dini ka kamingawan igo ka pagbosog kitong masarang kataed nga tao? 5Kamhan nangotana si Hisos kaniran nga daw pira peng bolos ya mga pan mazo diton? Minsambag siran nga pito komang bolos ini.

6Kamhan insogo ni Hisos ya mga tao ka pagpanlo-to dizan ka lopa. Kamhan minkawa iza ka pan nga pitong bolos. Pagkakamhan naiza pagpasalamat ka Diyos inpanipak naiza ya tanan daw inpanhatag ka toong mga sakop dazaw panhatagan sab niran ya mga tao dizan nga namaglo-to. 7May mga talagsa ka sab nga isda nga geramay. Pagkakamhan ni Hisos pagpasalamat ka Diyos insogo ya toong mga sakop ka pagbahinbahin ka isda ka mga tao.

8Na, pagkakamhan niran pagkaen nangabosog gazed sirang tanan. Pagkakamhan niran paghipid ka salin nangapono pen ya pitong ka alat. 9Daw pirang bolos ya tao nga inpakaen ni Hisos? Hapit mag-opat nga ka libo sirang tanan. 10Pagkakamhan kaiza inpaoli siran ni Hisos. Kamhan minleen iza ka baloto iba ka toong mga sakop kay pasinged siran ngaro ka dapit nga Dalmanota.

11Pagdateng niran ka Dalmanota minkarini kan Hisos ya mga Parasiyo kay anlalis siran kontana. Kamhan minlaong siran kan Hisos pagporba nga ipakita mo kanami ya timaan dazaw mahagdam kami nga garing matood iko ka Diyos. 12Kamhan mindakola si Hisos paghinawa tenged ka pag-anget kaniran daw minlaong nga kamo nga kanaong kaibahan nga Yodayo, kay ono sa nga ampakigkita sa kamo ka timaan? Magtimaan gazed kamo kaini nga diri hao ampakita kamazo ka bisan ono ya timaan.

13Kamhan minpanaw si Hisos. Pagleen naiza ka baloto minsakay iza pag-isab ngandipi ka danaw. 14Na, waray nadara na toong mga sakop nga pan kay nalipatan niran. Isa kang bolos ya kanirang bahaw. 15Kamhan minpamolinged si Hisos kaniran nga nagalaong nga maghamarag kamo ka sindo na mga Parasiyo kay ya kanirang sindo minpasingedsinged iton ka ipasoligay ka pan. Kay bisan isaket ya geramay nga ipasoligay dizan ka harina anlekep iton ka tanan.

16Kamhan namaglaonglaong ya toong mga sakop nga ani ini ya inpanaba ni Hisos kay wara say daradara ta wani nga pan. 17Kamhan mahagdam si Hisos nga minhena-hena siran mahitenged ka pan, diri kon sindo na mga Parasiyo. Agon nangotana iza kaniran nga kay ono sa nawied kamo ka pan? Daw wara pen kamo makasabot? Singed ka magahi ya kamazong otok. 18Bisan may mata mazo wara kamo makakita. Bisan may talinga mazo wara kamo makabati. Daw wara baza kamo makataremdem 19kaiza nga pan nga lima kang bolos nga inpanipak nao ka mga limang ka libo nga ka tao ang dini kaini? Kamhan pirang bolos ya alat nga inpono mazo ka salin kaiza? Minsambag siran nga napolo may dowang ka alat. 20Kamhan nangotana si Hisos pag-isab nga bisan pen ya pitong bolos nga pan nga inpakaen nao ka mga opat nga ka libo nga mga tao daw pirang bolos ya alat nga inpono mazo ka salin kaiza? Minsambag siran nga pitong bolos ya alat. 21Minlaong iza nga kay ono sa nga wara kamo makasabot nga diri kon pan ya inlaong nao kamazo?

22Na, pagdateng nin Hisos ka bariyo nga Bitsayda in-ated na mga tao ya nabota dizan kanangiza. Kamhan minhangzo siran nga nagalaong nga Hisos, kon somogot ko dazawen mo ini nga tao. 23Kamhan inhabitan ni Hisos ya nabota dizan ka logwa na bariyo. Kamhan min-eleb si Hisos ka mata na nabota daw indampa naiza. Nangotana sab daw may nakita mo? 24Minhangad ya tao daw minlaong nga nakakita hao ka mga tao piro singed siran ka mga liwaan nga nagapanaw. 25Kamhan mindampa si Hisos ka mata na tao pag-isab. Pagseleng na tao pag-isab naolian matood ya toong mata. Bisan ono ya nakita naiza makalaro gazed ya pagpakakita naiza. 26Kamhan minsogo si Hisos nga om-oli ko paglargo. Kamhan diri ko mag-azi dizan ka bariyo nga Bitsayda.

27Pagkakamhan kaiza si Hisos daw ya toong mga sakop minlargo siran pagpanaw ngaro ka mga bariyo tenged ka longsod nga Sisariya Pilipos. Pagbagtas pen niran ngaro nangotana si Hisos ka toong mga sakop nga daw ono ya pagngaran na mga tao kanao? 28Kamhan minsambag siran nga may nagalaong nga matod sa koni niran iko koni si Howan nga Magbenzagay. May nagalaong nga iko sab koni iton si Iliyas nga karaang propita na Diyos. May iba pen nagalaong nga iko sab koni ya isa pen nga karaang propita. 29Kamhan nangotana si Hisos kaniran nga daw sin-o say pagngaran mazo kanao? Minsambag si Pidro nga iko ani matood si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. 30Kamhan minsogo si Hisos kaniran nga dizan ka bisan sin-o nga tao diri kamo magpanan-og kon sin-o sa hao.

31Pagkakamhan kaiza minsogod si Hisos ka pagpasabot ka toong mga sakop nga iza nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao an-azi iza ka mga mataed nga kalised. Kamhan magasawazen iza na mga malaas daw ya mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Kamhan pamagpatazen iza doro kaniran. Pagdateng ka ikatolong aldaw magabohien iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng. 32Pagkakamhan ni Hisos pagpanan-og kaini in-ated iza ni Pidro dizan ka waray laing tao. Kamhan minbaheg si Pidro nagalaong nga Ginoo, diri ko magpanaba nga patazen iko na mga tao. 33Kamhan minliso si Hisos. Pagkita naiza ka toong mga sakop minbaheg iza kan Pidro nagalaong nga iko ya singed kan Satanas. Pomanaw ko dini kanao kay ya hena-hena mo nagasopak ka kabebet-en na Diyos. Nagaangay ya hena-hena mo ka kabebet-en na tao.

34Pagkakamhan kaiza inpatipon ni Hisos ya mga mataed nga tao daw ya toong mga sakop. Minsindo iza kaniran nagalaong nga bisan sin-o ya anpasakop kanao kinahanglan bizaan naiza ya toong kaogaringen nga naazakan daw angeten ya pagkapatay singed kanao. Ka diri madogay dakpen hao na mga tao kamhan ipalansang ka kros keteb ka mapatay hao. 35Kamhan bisan sin-o ya diri ansakop kanao kay nawied iza nga basi patazen iza mawara hinoa iza. Piro bisan sin-o ya napatay kay mintoo iza kanao daw ya kanaong sindo mahatagan iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 36Bisan kon maangken na tao ya tanan mga betang dini ka kalibotan kamhan mawara ka ya toong kaogaringen nga kinabohi daw ono ya makawa naiza? Wara gazed. 37Kay waray ikahatag naiza dazaw mabawi ya toong kinabohi.

38Mindogang pen si Hisos paglaong nga hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. May tirmino nao ka pagbalik ka kalibotan. Iba sab kanao ya mga sogoonon nga taga langit. Magabado sab hao ka kalatì na kanaong Ama nga Diyos. Na, koman nga panahona ka wara pen hao magbalik ka kalibotan bisan sin-o ya anlimed kanao daw ya kanaong mga panaba dizan ka mga salaan nga tao anlimed isab hao kaiton nga tao kay-an ka pagdateng nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index