Search form

Markos 8:12

12Kamhan mindakola si Hisos paghinawa tenged ka pag-anget kaniran daw minlaong nga kamo nga kanaong kaibahan nga Yodayo, kay ono sa nga ampakigkita sa kamo ka timaan? Magtimaan gazed kamo kaini nga diri hao ampakita kamazo ka bisan ono ya timaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index