Search form

Markos 8:17

17Kamhan mahagdam si Hisos nga minhena-hena siran mahitenged ka pan, diri kon sindo na mga Parasiyo. Agon nangotana iza kaniran nga kay ono sa nawied kamo ka pan? Daw wara pen kamo makasabot? Singed ka magahi ya kamazong otok.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index