Search form

Markos 8:19

19kaiza nga pan nga lima kang bolos nga inpanipak nao ka mga limang ka libo nga ka tao ang dini kaini? Kamhan pirang bolos ya alat nga inpono mazo ka salin kaiza? Minsambag siran nga napolo may dowang ka alat.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index