Search form

Markos 8:20

20Kamhan nangotana si Hisos pag-isab nga bisan pen ya pitong bolos nga pan nga inpakaen nao ka mga opat nga ka libo nga mga tao daw pirang bolos ya alat nga inpono mazo ka salin kaiza? Minsambag siran nga pitong bolos ya alat.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index