Search form

Markos 8:22

22Na, pagdateng nin Hisos ka bariyo nga Bitsayda in-ated na mga tao ya nabota dizan kanangiza. Kamhan minhangzo siran nga nagalaong nga Hisos, kon somogot ko dazawen mo ini nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index