Search form

Markos 8:25

25Kamhan mindampa si Hisos ka mata na tao pag-isab. Pagseleng na tao pag-isab naolian matood ya toong mata. Bisan ono ya nakita naiza makalaro gazed ya pagpakakita naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index