Search form

Markos 8:27

27Pagkakamhan kaiza si Hisos daw ya toong mga sakop minlargo siran pagpanaw ngaro ka mga bariyo tenged ka longsod nga Sisariya Pilipos. Pagbagtas pen niran ngaro nangotana si Hisos ka toong mga sakop nga daw ono ya pagngaran na mga tao kanao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index