Search form

Markos 8:31

31Pagkakamhan kaiza minsogod si Hisos ka pagpasabot ka toong mga sakop nga iza nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao an-azi iza ka mga mataed nga kalised. Kamhan magasawazen iza na mga malaas daw ya mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Kamhan pamagpatazen iza doro kaniran. Pagdateng ka ikatolong aldaw magabohien iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index