Search form

Markos 8:32

32Pagkakamhan ni Hisos pagpanan-og kaini in-ated iza ni Pidro dizan ka waray laing tao. Kamhan minbaheg si Pidro nagalaong nga Ginoo, diri ko magpanaba nga patazen iko na mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index