Search form

Markos 8:6

6Kamhan insogo ni Hisos ya mga tao ka pagpanlo-to dizan ka lopa. Kamhan minkawa iza ka pan nga pitong bolos. Pagkakamhan naiza pagpasalamat ka Diyos inpanipak naiza ya tanan daw inpanhatag ka toong mga sakop dazaw panhatagan sab niran ya mga tao dizan nga namaglo-to.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index