Search form

Markos 9

1Kamhan indogangan ni Hisos pagsindo kaniran nagalaong nga timan-an mazo gazed ini nga dini kamazo may mga diri mapatay nga tao hangtod ka pagpakakita niran kanao pagbalik nao ka paghari ka kalibotan ka labaw nga gahem. Ani ini ya sindo ni Hisos ka mga tao daw toong mga sakop.

2Na, minlabay di ya enem nga ka aldaw. Kamhan inpaiba ni Hisos si Pidro daw si Santiago daw si Howan ngandaked ka bobong nga ataas nga waray laing tao. Kamhan dizan ka pagseleng nirang tolo singed ka nabag-o di ya lawas ni Hisos piro si Hisos gazed iton. 3Masarang kapoti ya toong bado singed ka kalatì na sega. Bisan ono ya ikapoti ka bado dini ka kalibotan diri gazed ampoti ka singed kaiton.

4Kamhan waton disab si Iliyas daw si Moysis nga mga karaang propita na Diyos. Namaglaonglaong sirang dowa daw si Hisos. 5Kamhan minlaong si Pidro kan Hisos nga Ginoo, madazaw ya kantang pagtipon dini. Kon somogot ko hinangen nami ya mga tolong bolos nga tal-ob. Kanmo ya isa. Kan Moysis ya isa. Kan Iliyas ya isa. 6Ani ini ya inlaong ni Pidro kay diri iza mahagdam kon ono kontana ya toong ilaong kay nangahaldek gazed siran.

7Kamhan intamdengan siran ka inarak daw nabatian ya saba dizan ka inarak nga nagalaong nga wani ya kanaong Maanak nga naazakan. Magtoo gazed kamo ka toong mga panaba kamazo. 8Pagkakamhan kaiza minlingi dazon siran piro nawara dizan si Iliyas daw si Moysis. Si Hisos ka ya nakita niran dizan.

9Na, paglogsong pen niran ngambaba mintogon si Hisos kaniran nagalaong nga hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. Mabohi sab hao kay-an pagbalik garing ka lebeng anipen kon ipanan-og mazo ya kamazong nakitan kazina ka daked pen kita ka bobong. 10Kamhan dizan ka mga iba nga tao wara siran magpanan-og kaiton piro dizan kanirang tolo nangotana gazed siran daw ono ya inpanaba ni Hisos nga mabohi iza pagbalik kay-an garing ka lebeng?

11Kamhan nangotana siran kan Hisos nga kay ono sa nagatoldo sa ya mga maistro nga Yodayo nga si Iliyas ani ya anhon-a kan Kristo? Daw matood iton kon diri? 12-13Minsambag si Hisos nga minhon-a matood kanao ya tao nga singed kan Iliyas nga karaang propita na Diyos. Kay min-andam iza ka kanaong pagdateng. Si Howan nga Magbenzagay ani itong tao. Kamhan insakto isab ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged kanao nagalaong nga hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao an-azi hao ka mga mataed nga kalised. Kamhan magasawazen hao na mga tao. Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged kanao.

14Pagkakamhan kaiza mindateng di siran ngambaba ka mga iba nga sinarigan nga inlibotan nga mga mataed nga tao. Inlalis sab siran na mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. 15Pagpakakita na mga mataed nga tao kan Hisos nangabereng siran kay mindateng di iza dizan kaniran. Kamhan min-apas dazon siran kay an-abiabi kanangiza.

16Kamhan nangotana si Hisos ka toong mga sinarigan nga daw ono ya paglalis mazo dizan ka mga maistro? 17Ka wara pen siran sambag dini ka mga mataed nga tao may isa nga minlaong nga Maistro, indara nao ngarini kanmo ya kanaong maanak nga amaama kay diri iza makapanaba kay inharian gazed iza na maonga. 18Kada paghari na maonga kanangiza magapatiholog dazon iza ka lopa. Kamhan magabora ya toong ba-ba daw magakagetget iza ka toong ngipen. Kamhan angahi gazed ya toong lawas pagsawan. Kazina minhangzo hao ka mga sakop mo dazaw papanawen niran ya maonga piro wara siran makadaeg.

19Minsambag si Hisos nga waray pagtoo mazo ka Diyos. Daw dogay pen hao magahela dini kamazo anipen kamo makasabot ka gahem na Diyos? Daw dogay pen hao magaanget ka kamazong batasan nga waray pagtoo mazo? Dadha ngarini ya bata! 20Na, pag-ated niran ka bata minkita ya maonga kan Hisos kamhan nagakabiribid ya lawas na bata. Naholog iza daw nagalompatlompat dizan ka lopa. Nagabora sab ya toong ba-ba.

21Kamhan nangotana si Hisos ka ama na bata nga daw dogay di ya toong pagkasakit? Minsambag ya ama nga sokad ka geramay pen iza. 22Isahay paeseben iza dizan ka sapa. Isahay palaksohon iza dizan ka laga kay patazen iza kontana. Kon makahimo ko tabangan mo kami.

23Minsambag si Hisos nga kay ono sa nga nagadowadowa ko nga makadaeg hao ka maonga? Kay bisan sin-o ya ansarig kanao hinangen o ya bisan ono. 24Kamhan indakola na ama ya toong sambag nga Hisos, antoo hao. Hegtan mo ya kanaong pagtoo.

25Pagpakakita ka ni Hisos nga mindogok di ngarini ya mga mataed nga tao minbaheg dazon iza ka maonga nagalaong nga iko nga minpaamang ka bata daw minpabengel, domalagan ko dizan ka bata. Diri ko magbalik bisan kon-o. 26Na, pagsinggit ka na maonga daw pagkabiribid ka lawas na bata mindalagan dazon. Kamhan ya lawas na bata singed iton ka lawas na napatay nga tao. Agon minlaong ya mga tao nga patay di iza. 27Kamhan intagenan ni Hisos ya alima na amaama dazaw patindegen. Kamhan mabaskeg ya toong pagtindeg. 28Na, pag-oli nin Hisos ka lagkaw nangotana ya toong mga sakop nga kay ono sa wara kami makapabogaw kaiton nga maonga nga minpaamang ka bata daw minpabengel? 29Minsambag si Hisos nga ya paghangzo mazo ka Diyos anikay makapabogaw kaiton nga maonga.

30Pagkakamhan kaiza minpanaw sin Hisos daw nagapasinged ngaro ka lopa nga Galiliya. Si Hisos diri maazak nga mahagdam ya mga tao kon minkar-in iza 31kay nagasindo pen iza ka toong mga sakop nagalaong nga hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao itogyan hao dizan ka gahem na mga tao nga ampatay kanao. Pagdateng ka ikatolong aldaw mabohi hao pagbalik garing ka lebeng. 32Na, pagpakabati ka na toong mga sakop wara siran makasabot. Kamhan wara siran mangotana kon ono ya kahologan naiton kay nawied gazed siran.

33Kamhan nakadateng di siran ka longsod nga Kapirnaom. Ka dalem pen si Hisos ka lagkaw nangotana iza kaniran nga kazina ka pagpanaw pen nita daw ono ya inlalislalisan mazo? 34Kamhan minpahenek lamang siran kay ya inlalis niran nga sin-o ya labaw dini kaniran. 35Kamhan minlo-to iza daw inpatipon naiza ya toong mga sakop nga napolo may dowa siran. Kamhan minlaong iza kaniran nga dizan kamazo kon naazak ya isa nga iza ya labaw nga tao kinahanglan ampangalagad iza kamazong tanan singed ka pagpangalagad na oripen. 36Kamhan inpakarini ni Hisos ya isang bata kay patindegen dizan ka tenged na toong mga sakop. Paghakep naiza ka bata minlaong iza nga 37garing ka pagtoo na tao kanao kon andawat iza ka bata andawat gihapon iza kanao. Kon andawat iza kanao andawat isab iza ka Diyos nga minpakarimbaba kanao.

38Kamhan si Howan nangotana kan Hisos nga Maistro, kazina napaniidan nami ya tao nga minpadalagan ka maonga dizan ka tao. Pagsogo naiza ka maonga ka pagpanaw inpanaba naiza ya ngaran mo. Kamhan minbaheg kami kaiton nga tao kay diri kon sakop nami iza. 39Minsambag si Hisos nga diri kamo magbaheg kaiton nga tao. Kay bisan sin-o ya angamit ka kanaong ngaran dazaw hinangen naiza ya madazaw diri iza ampanaba ka maonga mahitenged kanao. 40Kay nakaangay kanta ya bisan sin-o nga diri an-away kanta. 41Timan-an mazo gazed ini nga bisan sin-o ya antigis kamazo kay kamo ya kanaong mga sakop mahatagan isab ya antigis ka primyo.

42Indogangan pen ni Hisos pagsindo kaniran nga ya dakolang bato nga galingan ibitay ka lieg na bisan sin-o ya antintal ka bata ka pagbiza kanao. Kamhan itimbag iza ka dagat dazaw diri makapadazon ka pagtintal ka bata.

43Kamhan minpamolinged si Hisos kaniran nga nagalaong nga kon anhinang ya alima mo ka maonga ipaheneng gazed ya alima mo singed ka otdon iton. Kay bisan mapiang di ko ka dini pen iko ka kalibotan waray bali kay mahatagan ko ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kay kon diri mo ipaheneng ya alima mo makadara iton kanmo ngaro ka impirno 44nga waray pagkapareng daw waray heneng ka pagpangaen na mga olod ka onod na mga tao.

45Bisan ya paa mo kon andara iton kanmo ka paghinang ka maonga ipaheneng mo ya paa mo singed ka otdon mo iton. Kay bisan mapiang di ko ka dini pen iko ka kalibotan waray bali kay mahatagan ko ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kay kon diri mo ipaheneng ya paa mo makadara iton kanmo ngaro ka impirno 46nga waray pagkapareng daw waray heneng ka pagpangaen na mga olod ka onod na mga tao.

47Bisan ya kanmong mata kon makaonga iton ka hena-hena mo ipaheneng gazed ya mata mo pagseleng ka maonga. Kamhan singed ka kaw-en mo ya kanmong mata. Kay bisan pikas ka lamang ya mata mo ka dini pen iko ka kalibotan waray bali kay ampaseled hao kanmo ka hel-anan na kanaong Ama daked ka langit. Kay kon diri mo ipaheneng ya mata mo pagseleng ka maonga ikatimbag na Diyos ya tibolos lawas mo doro ka impirno 48nga waray pagkapareng daw waray heneng ka pagpangaen na mga olod ka onod na mga tao.

49Kamhan indogangan ni Hisos pagsindo kaniran nagalaong nga bisan sin-o ya kalibotanon kinahanglan an-azi iza ka mga kalised dazaw antoon iza ka pagbineetan. 50Pamolinged ini nga ya asin madazaw iton piro kon wara di ya kaparat na asin diri di gazed ambalik ya kaparat. Na, singed ka asin ya kamazong mga hinang kay kamo ya antabang ka isa daw isa ka pagbineetan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index