Search form

Markos 9:1

1Kamhan indogangan ni Hisos pagsindo kaniran nagalaong nga timan-an mazo gazed ini nga dini kamazo may mga diri mapatay nga tao hangtod ka pagpakakita niran kanao pagbalik nao ka paghari ka kalibotan ka labaw nga gahem. Ani ini ya sindo ni Hisos ka mga tao daw toong mga sakop.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index