Search form

Markos 9:10

10Kamhan dizan ka mga iba nga tao wara siran magpanan-og kaiton piro dizan kanirang tolo nangotana gazed siran daw ono ya inpanaba ni Hisos nga mabohi iza pagbalik kay-an garing ka lebeng?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index