Search form

Markos 9:11

11Kamhan nangotana siran kan Hisos nga kay ono sa nagatoldo sa ya mga maistro nga Yodayo nga si Iliyas ani ya anhon-a kan Kristo? Daw matood iton kon diri?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index