Search form

Markos 9:12-13

12-13Minsambag si Hisos nga minhon-a matood kanao ya tao nga singed kan Iliyas nga karaang propita na Diyos. Kay min-andam iza ka kanaong pagdateng. Si Howan nga Magbenzagay ani itong tao. Kamhan insakto isab ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged kanao nagalaong nga hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao an-azi hao ka mga mataed nga kalised. Kamhan magasawazen hao na mga tao. Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged kanao.

14Pagkakamhan kaiza mindateng di siran ngambaba ka mga iba nga sinarigan nga inlibotan nga mga mataed nga tao. Inlalis sab siran na mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index