Search form

Markos 9:14

14Pagkakamhan kaiza mindateng di siran ngambaba ka mga iba nga sinarigan nga inlibotan nga mga mataed nga tao. Inlalis sab siran na mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index