Search form

Markos 9:16

16Kamhan nangotana si Hisos ka toong mga sinarigan nga daw ono ya paglalis mazo dizan ka mga maistro?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index