Search form

Markos 9:17

17Ka wara pen siran sambag dini ka mga mataed nga tao may isa nga minlaong nga Maistro, indara nao ngarini kanmo ya kanaong maanak nga amaama kay diri iza makapanaba kay inharian gazed iza na maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index