Search form

Markos 9:19

19Minsambag si Hisos nga waray pagtoo mazo ka Diyos. Daw dogay pen hao magahela dini kamazo anipen kamo makasabot ka gahem na Diyos? Daw dogay pen hao magaanget ka kamazong batasan nga waray pagtoo mazo? Dadha ngarini ya bata!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index