Search form

Markos 9:2

2Na, minlabay di ya enem nga ka aldaw. Kamhan inpaiba ni Hisos si Pidro daw si Santiago daw si Howan ngandaked ka bobong nga ataas nga waray laing tao. Kamhan dizan ka pagseleng nirang tolo singed ka nabag-o di ya lawas ni Hisos piro si Hisos gazed iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index