Search form

Markos 9:21

21Kamhan nangotana si Hisos ka ama na bata nga daw dogay di ya toong pagkasakit? Minsambag ya ama nga sokad ka geramay pen iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index