Search form

Markos 9:25

25Pagpakakita ka ni Hisos nga mindogok di ngarini ya mga mataed nga tao minbaheg dazon iza ka maonga nagalaong nga iko nga minpaamang ka bata daw minpabengel, domalagan ko dizan ka bata. Diri ko magbalik bisan kon-o.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index