Search form

Markos 9:28

28Na, pag-oli nin Hisos ka lagkaw nangotana ya toong mga sakop nga kay ono sa wara kami makapabogaw kaiton nga maonga nga minpaamang ka bata daw minpabengel?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index