Search form

Markos 9:31

31kay nagasindo pen iza ka toong mga sakop nagalaong nga hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao itogyan hao dizan ka gahem na mga tao nga ampatay kanao. Pagdateng ka ikatolong aldaw mabohi hao pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index