Search form

Markos 9:32

32Na, pagpakabati ka na toong mga sakop wara siran makasabot. Kamhan wara siran mangotana kon ono ya kahologan naiton kay nawied gazed siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index