Search form

Markos 9:36

36Kamhan inpakarini ni Hisos ya isang bata kay patindegen dizan ka tenged na toong mga sakop. Paghakep naiza ka bata minlaong iza nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index