Search form

Markos 9:39

39Minsambag si Hisos nga diri kamo magbaheg kaiton nga tao. Kay bisan sin-o ya angamit ka kanaong ngaran dazaw hinangen naiza ya madazaw diri iza ampanaba ka maonga mahitenged kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index