Search form

Markos 9:42

42Indogangan pen ni Hisos pagsindo kaniran nga ya dakolang bato nga galingan ibitay ka lieg na bisan sin-o ya antintal ka bata ka pagbiza kanao. Kamhan itimbag iza ka dagat dazaw diri makapadazon ka pagtintal ka bata.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index